FP560 / Ručni i poluautomatski L Zavarivač / Oprema

FP560

Ručni i poluautomatski L Zavarivač

 

Opis proizvoda i primena

Modularnost i eodličan odnos cene i kvaliteta su glavne karakterisitke za ručne, poluautomatske i potpuno automatske zavarivače iz FP serije. Svi modeli iz ovog opsega zaista mogu biti opremljeni sa ili bez tunela za termoskupljanje.
U poredjenju sa tradicionalnom haubom sa L zavarivačem FP serija obezbedjuje veću proizvodnju kao i mogućnost upotrebe PLF folije pored tradicionalnih termoskupljajućih folija.
FP serija modularnih zavarivača sa termoskupljajućim tunelom  iključuje različite modele za proizvodnju u opsegu do 7200 paketa/sat i 9000 paketa/sat sa prilagodjenim rešenjima.

Opcije

 • Ručni sistem za zavarivanje
 • Dvostruki elektromagnet za držanje haube u donjem položaju koji veoma smanjuje pritisak operatera na ručku za zavarivanje u pokušaju da osigura bolje zavarivanje
 • Uredjaj za odstupanje paketa
 • PTFE-premazan nož za zavarivanje
 • Zatvoren krug tečnog hladjenja šipke za zavarivanje
 • Pregled rashladnog nivoa
 • Radna visina zavarivača i tunela podesiva pomoću spoljašnje ručice
 • Pokretljiva ploča za držanje proizvoda, nefiksiran nosač kotura folije da obezbedi bolje podešavanje folije do veličine paketa
 • Taster u slučaju opasnosti
 • Automatsko pražnjenje paketa pomoću pogonjenog konvejera
 • Flextron® kontrolni sistem opremljen sa:

- alfanumeričkom LCD kontrolnom tablom obezbedjenom sa 16-bitnom mikroprocesorskom kartomm i čvrstim relejima

 • Modularna energetska oblast odvojena od kontrolne table karakteristična po:

- čvrsti releji koji duže traju i obezbedjuju lakše održavanje
-u slučaju otkaza, mogućnost zamene samo oštećenog modula bez gubitka skladištenih podataka u memoriji 

 •  Ovaj sistem omogućava jednostavnu i preciznu kontrolu svih aktivnosti mašine kao što su:

-status mašine
-broj paketa pomoću elektronskog brojača
-podešavanje temperature zavarivanja
-brzina pražnjenja paketa
-kašnjenje pri otvaranju ručke za zavarivanje
-mogućnost beleženja do 10 različitih radnih ciklusa što rezultira povećanjem produktivosti i jednostavnijom upotrebom
-rešavanje problema

 • Smanjena potrošnja energije
 • Usaglašenost sa CE regulativama

 

Opseg proizvoda

Tehnički podaci FP560
Snabdevanje energijom 220 – 240 V
1PH – N – PE
50/60 Hz
Instalirana snaga 2450 W
Šipka za zavarivanje 560 x 430 mm
Maksimalna visina paketa 230 mm
Prosečna proizvodnja na sat do 800 kom/sat
Maksimalan prečnik folije 600 – ø 300 mm
Veličina mašine 2010 x 790 mm
h 1050 mm
Neto masa mašine 129 Kg
Upotrebljive folije: PVC, PLF i PE do 50 µ

Teol kontakt

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *

 

FP560

Ručna i polu-automatska L varilica

 

Opis proizvoda i aplikacije

Modularnost i izvrsni omjeri cijene i kvalitete su glavna obilježja ručnog, poluautomatskog i potpuno automatskog varenja serije FP. Svi modeli ovog asortimana mogu biti isporučeni sa ili bez termo tunela.
U usporedbi s tradicionalnim L-varilicama, FP serija nudi bolje rezultate, kao i mogućnost korištenja polietilenske folije, osim tradicionalnih termo folija. Serija FP modularnih varilica s termo tunelom uključuje različite modele, za izlazne vrijednosti do 7.200 pakiranja / sat i 9000 pakiranja po satu s prilagođenim rješenjima

Opcije

 • Ručni sistem varenja
 • Dvostruki elektromagnet koji varilicu, što jako smanjuje pritisak operatera na korištenoj ruci kako bi se osiguralo bolje varenje
 • Uređaj za devijaciju paketa
 • PTFE-presvučen nož za varenje
 • Zatvoreni tekući krug za hlađenje grijača
 • Preglednik razine rashladnog sredstva
 • Radna visina varilice i tunela podesiva pomoću vanjske poluge
 • Mobilna postava za proivod, otpuštena od držaća folije kako bi se omogućilo bolje namještanje folije veličini paketa
 • Tipka za nuždu
 • Automatsko pražnjenje pakiranja pomoću motoriziranog transportera
 • Flextron® kontrolni sustav opremljen sa:

- alfanumeričkom LCD upravljačkom pločom opremljenom 16-bitnom mikroprocesorskom karticom i relejima čvrstog stanja

 • Modularni dio snage, odvojen od upravljačke ploče i karakteriziran je::

- dugotrajni releji čvrstog stanja koji omogućuju lakše održavanje
- u slučaju neuspjeha, mogućnost zamjene samo oštećenog modula, bez gubitka podataka pohranjenih u memoriji

 • Ovaj sustav omogućuje jednostavnu i preciznu kontrolu svih operacija stroja, kao što su:

-status stroja
- broj proizvedenih paketa sa električnim brojalčem
- prilagodba temperature varenja
- brzina ispuštanja
- kašnjenje u otvaranju varilice
- mogućnost raspoređivanja do 10 različitih radnih ciklusa, čime se postiže povećana produktivnost i pojednostavljena upotreba
-rješavanje problema

 • Smanjena potrošnja energije
 • Sukladnost s CE propisima

 

Raspon proizvoda

Ukupna težina stroja 129 Kg. Iskoristive folije: PVC, poliolefini i polietilen do 50 μ

Tehnički podaci FP560
Napajanje * 220 – 240 V
1PH – N – PE
50/60 Hz
Instalirana snaga 2450 W
Varilica 560 x 430 mm
Maksimalna visina paketa 230 mm
Prosječna brzina do 800 pph **
Maksimalna dimenzija folije 600 – ø 300 mm
Dimenzije stroja 2010 x 790 mm
h 1050 mm

(**) navedena brzina može se mijenjati ovisno o veličini proizvoda, vrsti pakiranja i vrsti korištene folije

Teol kontakt

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *

 

FP560

Manual and semiautomatic L Sealer

 

Product description & applications

Modularity and excellent price/quality ratios are the main features characterizing the manual, semiautomatic and fully automatic sealers of the FP series. All the models of this range can indeed be supplied with or without shrink tunnel.
Compared to the traditional L-sealing hood packers, the FP series provides higher outputs as well as the possibility of using Polyethylene film, besides the traditional shrink films.
The FP series of modular sealers with shrink tunnel includes different models, for outputs ranging up to 7.200 packs/hour and 9000 packs/hour with customized solutions

Options

 • Manual sealing system
 • Double hood hold-down electromagnet, that highly reduces the pressure of the operator on the sealing arm so as to ensure a better sealing
 • Pack deviation device
 • PTFE-coated sealing blade
 • Closed-circuit liquid cooling of the sealing bars
 • Viewer of the coolant level
 • Working height of the sealer and of the tunnel adjustable by means of an external crank
 • Mobile product-holding plate, loose from the film reel support to allow a better adjustment of the film to the pack size
 • Emergency button
 • Automatic pack discharge by means of a motorized conveyor
 • Flextron® control system equipped with:

-alphanumeric LCD control panel provided with a 16-bit microprocessor card and solid state relays

 • Modular power section, separated from the control panel and characterized by:

-longer-lasting solid state relays providing easier maintenance
-in case of failure, possibility of replacing just the damaged module, without losing the data stored in the memory

 • This system allows a simple and precise control of all the machine operations, such as:

-machine status
-number of packs produced by an electronic pack counter
-adjustment of the sealing temperature
-pack discharge speed
-delay in the opening of the sealing arm
-possibility of scheduling up to 10 different work cycles, thus resulting in increased productivity and simplified use
-troubleshooting

 • Reduced power consumption
 • Compliance with CE regulations

 

Product range

Machine net weight129 KgUsable Films: Pvc, Polyolefins and Polyethyleneup to 50 µ

Technical data FP560
Power supply * 220 – 240 V
1PH – N – PE
50/60 Hz
Installed power 2450 W
Sealing bar 560 x 430 mm
Maximum pack height 230 mm
Average output per hour up to 800 pph **
Maximum size of film reel 600 – ø 300 mm
Machine size 2010 x 790 mm
h 1050 mm

(**) the stated speed can change according to the product size, the pack collation and the type of film used